JĘZYK ANGIELSKI

No Comments

Zapraszam na mini-lekcję języka angielskiego 🙂

to keep an appointment – dotrzymać terminu spotkania.

It is in your best interest to always keep appointments with your dentist.

W twoim interesie leży, aby zawsze dotrzymywać terminów wizyt u dentysty.

to reschedule a meeting – przekładać spotkanie na inny termin

The board meeting was rescheduled for Friday.

Spotkanie zarządu zostało przełożone na piątek.

to implement a plan – wprowadzić w życie plan

A plan of actionis is being implemented to prevent further contamination in the affected areas.

Wdrażany jest właśnie plan działania, aby zapobiec dalszym zanieczyszczeniom na terenach zagrożonych.

a palm-tree – palma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *